Search form

Kulonga 33:16

16Nkaambo kulazibwa buti kuti ndijene luzyalo kumeso aako, mebo abantu bako? Sa: takuli kuya aswe, kuti twaandaane, mebo abantu bako, kubantu boonse bali ansi.