Search form

Kulonga 33:17

17Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Cintu eco nciconya ncoamba ndacicita, nkaambo wajana luzyalo kumeso aangu, alimwi ndizi izina lyako.