Search form

Kulonga 33:19

19Wakati, Ndainzya bubotu bwangu boonse kumeso aako, alyalo izina lyangu lya-Jehova ndaliyubulula mumatwi aako. Kufumbwa ngunjanda kweetelela njoomweetelela, akufumbwa ngonjanda kufwida luzyalo njoomufwida luzyalo.