Search form

Kulonga 33:3

3Kamuya kunyika iikunka malili abuci. Pele mebo nsikooinka akati kanu, pe, nkaambo muli bantu bayumu mumyoyo, Ambweni ngandaba nemujaya munzila.