Search form

Kulonga 33:5

5Nkaambo Jehova wakaambila Musa kuti, Ambila bana ba-Israyeli kuti, Muli bantu bayumu mumyoyo. Na ndeenda akati kanu kaindi kaniini buyo, inga ndamujaya. Lino amusamunune zyakucaula zyanu, nzibe na ndamucitilanzi.