Search form

Kulonga 33:7

7Lino Musa wakali kubweza itente akuliyaka anze lyamalabba kulekule, nkabela wakali kulyaamba kuti nditente lyambunganino. Nkabela kufumbwa muntu iwakali kuyandaula Jehova wakaya kutente lyambunganino oko kunze lyamalabba.