Search form

Kulonga 34

Musa mbwaakaambaula a-Leza lwabili kucilundu ca-Sinai

1-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Beza mabwe obileaapapalete mbubonya mbuli mataanzi, nkalembe mpoonya awo amabwe majwi oonse aakalembedwe amabwe mataanzi ngowakapwayaula. 2Kolibambila cifumo. Bwaca buyo, utante kucilundu ca-Sinai, ukaime mpoonya awo kubusyu bwangu atala acilundu. 3Kutabi muntu uukusindikila, alimwi kutaboneki muntu moonse mucilundu; azyalo imbelele aŋombe zitaceli kucilundu. 4Elyo Musa wakabeza mabwe obile aapapalete mbubonya mbuli mataanzi, nkabela buce buyo, wakafuma, watanta kucilundu ca-Sfnai mbubonya mbuli Jehova mbwaakamulailila, wabweza mabwe obile aapapalete mujanza lyakwe. 5Mpawo Jehova wakaseluka mujoba, waimikila awe mpoonya awo, wamuyubunwida izina lya-Jehova. 6-Jehova wakainda kubusyu bwakwe, waamba, wati, Jehova! Jehova! Leza siluzyalo asibuuya uutafwambi kukalala, uuzwide luse alusyomo, 7-uufwida bantu bali zyuulu luzyalo, uujatila milandu andeyo azibi, nekubaboobo talulamiki bataluleme; ulauma bana abazukulu nkaambo kazibi zyabamawisi mane kusikila kuzyalani lyatatu na lyane. 8Elyo Musa wakafwambaana kukotamika mutwe ansi, wakomba. 9-Nkabela wakati, Na ncobeni ndijene luzyalo mumeso aasimalelaangu, simalelaangu aende akati kesu, nekuba kuti bantu mbayumu myoyo. Utulekelele milandu yesu azibi zyesu, utubambe tube bako.

10-Lino wakati, Bona! Ndatanga cizuminano. Kumeso aabantu bako boonse ndacita maleele aatana kucitwa munyika yoonse nanka kucisi neciba cimwi, nkabela bantu boonse mbokede abo balabona milimo ya-Jehova, nkaambo ncecintu ciyoosya ncenjoomucitila. 11-Lino bika moyo wako kumakani ngendakulailila buzuba obuno, Bona! Ndatanda kubusyu bwako ba-Amori, ba-Kanana, ba-Hiti, ba-Perizi, ba-Hivi, aba-Jebusi. 12-Cenjela! Utatangi cizuminano abantu bakede munyika eyo nkoyoosika, kuti makani atamubedi kakole. 13-Zipaililo zyabo muleelede kuzimwaya, minsemu yabo muleelede kwiijaya, azisamu zyabo zya-Asera muleelede kuzigonka. 14-Tamweelede kukomba Leza umbi pe, nkaambo Jehova ngu-Leza sibufwi: izina lyakwe ngu-Sibufwi. 15-Amucenjele kuti mutatangi cizuminano abantu bakede munyika; ambweni ngabaya buvuula abaleza babo akupaizizya baleza babo balamutamba kuti mulye zipaizyo zyabo, 16-lino mulaselela bana banu balombe bana babo basimbi kuti babakwate, nkabela bana babo basimbi balavuula abaleza babo akuvuuzya abalo bana banu balombe abaleza babo,

17-Mutalipangili zikozyano zyamizimu zifulidwe.

18-Ipobwe lyazinkwa zitakwe bumena muleelede kulilya, Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena, mbubonya mbundakamulailila, kuciindi ceelede mumwezi wa-Abibi, nkaambo ngonguwo mwezi nomwakazwa mu-Egepita. 19-Boonse bazyale bataanzi mbibangu; iŋombe zyanu zyaalumi zyoonse, bazyale bataanzi baŋombe abambelele. 20-Mwana mutaanzi wambongolo uleelede kumununuzya kabelele, Na wabula kumunununa, uleelede kumutyola insingo, Bana balombe banu bataanzi muleelede kubanununa, alimwi tabeelede kuboneka kubusyu bwangu acinkwamaanza.

21-Mazuba aali musanu abumwi uleelede kubeleka, pele mubuzuba bwamusanu aabili uleelede kulyokezya. Kuciindi cakulima akuciindi cakutebula uleelede kulyokezya. 22-Alimwi ulye ipobwe lya-Pentekoste, notebula kabalwebalwe kabulotwe bwako, apobwe lyakutebula kumamanino aamwaka. 23Ziindi zyotatwe mumwaka baalumi banu boonse baleelede kulibonya kubusyu bwa-Mwami Jehova Leza wa-Israyeli. 24-Nkaambo njootanda misyobo imwi kubusyu bwanu akukomezya nyika yanu, alimwi takukooyooba muntu uuyanda kutola nyika yanu kuziindi zyakuboneka kubusyu bwaJehova Leza wako, ziindi zyotatwe mumwaka.

25-Utatuuli bulowa bwacipaizyo cangu abumena. Acipaizyo capobwe lya-Pasika taceelede kusyaala kusikila cifumo. 26-Kabalwebalwe kamicelo yanyika yako kaletwe kuŋanda ya-Jehova Leza wako. Utajiki mwana wampongo mumalili aabanyina. 27-Elyo Jehova wakaambila Musa kuti, Lemba majwi aya, nkaambo nditangene cizuminano ayebo aba-Israyeli mbubonya mbuli majwi aya. 28-Nkabela wakalikede nkukonya oko kuliJehova mazuba aali makumi one, isikati amasiku. Taakwe naakalya insima nekuba kunywa maanzi, Nkabela wakalemba amabwe aapapalete majwi aacizuminano, majwi aamilazyo iili ikumi.

29-Elyo Musa naakaseluka kuzwa kucilundu ca-Sinai, amabwe obile aamilao akali mujanza lyakwe, kuciindi cakuseluka kuzwa kucilundu Musa katezi kuti busyu bwakwe bwakali kumweka nkaambo kakwaambaula a-Leza. 30Pele Aroni abana boonse ba-Israyeli nebakabona Musa, bakabona kuti cikanda cabusyu bwakwe cakali kumweka, nkabela bakayoowa kuswena afwaafwi. 31Lino Musa wakabaita, mane lumwi Aroni abapati boonse bambungano bakaboola kulinguwe, elyo wakaambaula abo. 32-Kusule lyayaaya abalo bana ba-Israyeli boonse bakaswena afwiifwi, nkabela wakabalailila makani oonse Jehova ngaakamwaambila mucilundu ca-Sinai. 33-Amane kubaambila, Musa wakalivumba cisani kubusyu bwakwe. 34Pele Musa naakanjila kukwaambaula a-Jehova, wakalivumbulula cisani mane wazwa. Nkabela naakazwa kuzooambila bana ba-Israyeli makani malailile, 35bana ba-Israyeli nebakabona busyu bwa-Musa, bakabona kuti cikanda cabusyu bwa-Musa cilamweka, aboobo Musa wakalivumba alimwi isani kubusyu bwakwe mane wakapiluka kuyooambaula awe.