Search form

Kulonga 34:1

Musa mbwaakaambaula a-Leza lwabili kucilundu ca-Sinai

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Beza mabwe obileaapapalete mbubonya mbuli mataanzi, nkalembe mpoonya awo amabwe majwi oonse aakalembedwe amabwe mataanzi ngowakapwayaula.