Search form

Kulonga 34:10

10Lino wakati, Bona! Ndatanga cizuminano. Kumeso aabantu bako boonse ndacita maleele aatana kucitwa munyika yoonse nanka kucisi neciba cimwi, nkabela bantu boonse mbokede abo balabona milimo ya-Jehova, nkaambo ncecintu ciyoosya ncenjoomucitila.