Search form

Kulonga 34:18

18Ipobwe lyazinkwa zitakwe bumena muleelede kulilya, Mazuba aali musanu aabili muleelede kulya zinkwa zitakwe bumena, mbubonya mbundakamulailila, kuciindi ceelede mumwezi wa-Abibi, nkaambo ngonguwo mwezi nomwakazwa mu-Egepita.