Search form

Kulonga 34:21

21Mazuba aali musanu abumwi uleelede kubeleka, pele mubuzuba bwamusanu aabili uleelede kulyokezya. Kuciindi cakulima akuciindi cakutebula uleelede kulyokezya.