Search form

Kulonga 34:24

24Nkaambo njootanda misyobo imwi kubusyu bwanu akukomezya nyika yanu, alimwi takukooyooba muntu uuyanda kutola nyika yanu kuziindi zyakuboneka kubusyu bwaJehova Leza wako, ziindi zyotatwe mumwaka.