Search form

Kulonga 34:27

27Elyo Jehova wakaambila Musa kuti, Lemba majwi aya, nkaambo nditangene cizuminano ayebo aba-Israyeli mbubonya mbuli majwi aya.