Search form

Kulonga 34:28

28Nkabela wakalikede nkukonya oko kuliJehova mazuba aali makumi one, isikati amasiku. Taakwe naakalya insima nekuba kunywa maanzi, Nkabela wakalemba amabwe aapapalete majwi aacizuminano, majwi aamilazyo iili ikumi.