Search form

Kulonga 34:29

29Elyo Musa naakaseluka kuzwa kucilundu ca-Sinai, amabwe obile aamilao akali mujanza lyakwe, kuciindi cakuseluka kuzwa kucilundu Musa katezi kuti busyu bwakwe bwakali kumweka nkaambo kakwaambaula a-Leza.