Search form

Kulonga 34:30

30Pele Aroni abana boonse ba-Israyeli nebakabona Musa, bakabona kuti cikanda cabusyu bwakwe cakali kumweka, nkabela bakayoowa kuswena afwaafwi.