Search form

Kulonga 34:35

35bana ba-Israyeli nebakabona busyu bwa-Musa, bakabona kuti cikanda cabusyu bwa-Musa cilamweka, aboobo Musa wakalivumba alimwi isani kubusyu bwakwe mane wakapiluka kuyooambaula awe.