Search form

Kulonga 34:4

4Elyo Musa wakabeza mabwe obile aapapalete mbubonya mbuli mataanzi, nkabela buce buyo, wakafuma, watanta kucilundu ca-Sfnai mbubonya mbuli Jehova mbwaakamulailila, wabweza mabwe obile aapapalete mujanza lyakwe.