Search form

Kulonga 34:7

7uufwida bantu bali zyuulu luzyalo, uujatila milandu andeyo azibi, nekubaboobo talulamiki bataluleme; ulauma bana abazukulu nkaambo kazibi zyabamawisi mane kusikila kuzyalani lyatatu na lyane.