Search form

Kulonga 35

Bamu mbubakaleta zipo zyakuyasya cikombelo

1-Lino Musa wakayobolola imbungano yoonse yabana ba-Israyeli, wabaambila kuti, Ngaaya makani Jehova ngaakalailila kuti mucite, 2-Mazuba aali musanu abumwi mubeleke milimo, pele buzuba bwamusanu aabili mbobuzuba busalalisya bwa-Sa bata, buzuba bwakulyokezya bwaJehova. Kufumbwa muntu uucita milimo mulimbubo ajayigwe. 3-Mutadukuli mililo mumaanda aanu oonse mubuzuba bwa-Sabata.

4-Alimwi Musa wakaambila imbungano yoonse yaba-Israyeli kuti, Ngaaya makani Jehova ngaakalailila. 5-Amubwezele Jehova cipaizyo akati kanu, Kufumbwa muntu uuli amoyo uuzumina aletele Jehova cipaizyo: ingolida ansiliva amukuba, 6masani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, amasani aatuba aalukidwe kabotu, aboya bwampongo, 7azikanda zyabagutu zisalazidwe, amatobo, azisamu zyamuunga, 8mafuta aamalampi, misamu yamafuta aakunana ayatununkilizyo, 9amabwe aaonukusi amabwe aakusyomaika mu-efodi amusani lyakaango.

10-Alimwi kufumbwa muntu uuli amaanu akati kanu aboole kuzoobeleka milimo yoonse Jehova njaakalailila; 11-cikombelo atente lyaco acivumbilizyo caco, zijatilizyo zyaco aminsende yaco, minkulu yaco amisumpululu yaco azikazikilo zyaco, 12-ibbokesi lyacizuminano amiziyo yalyo, acuuno caluzyalo acisitilizyo cakuvumba, 13-intafule amiziyo yalyo azibelesyo zyalyo zyoonse, azinkwa zyamabonwabonwa, 14-acikazikilo camalampi azibelesyo zyaco amalampi aaco, amafuta aakumunisya, 15-acipaililo catununkilizyo amiziyo yaco, amafuta aakunana atununkilizyo tubotu, acisitilizyo camulyango kumulyango watente; 16-cipaililo cazituuzyo zyakutenta, akansabwe kaco kamukuba, miziyo yaco azibelesyo zyaco zyoonse, cisambilo atako lyaco; 17-zisitilizyo zyalubuwa amisumpululu yalo azikazikilo zyalo, acisitilizyo cakumulyango walubuwa; 18manembe aacikombelo amanembe aalubuwa antambo zyaco; 19-zikobela zyamanyengwe zyakucitya milimo yabupaizi mubusena busalala, zikobela zisalala zya-Aroni mupaizi azikobela zyabana bakwe zyakupaizya.

20Mpawo imbungano yoonse yabana ba-Israyeli yakamwaika kuzwa kuliMusa. 21-Nkabela muntu umwi aumwi, na moyo wakwe wakamubusya, alimwi miyeeyo yakwe yakamuzuminizya, wakeza kuletela Jehova cipaizyo cakubelesya milimo yatente lyambunganino amilimo yalyo yoonse azikobela zisalala. 22Kwakeza baalumi abanakazi, boonse ibakayandisya mumyoyo yabo, akuleta zisita atucoco anwenwe amakwaza azintu zyoonse zyangolida. Boonse bakatuula ingolida kuli-Jehova. 23-Alimwi kufumbwa muntu iwakajisi masani aanyanzabili, na masani aakamwemvwe, na masani aasalalapyu, na masani aatuba aalukidwe kabotu, na boya bwampongo, na zikanda zyabagutu zisalazidwe na zitobo, bakazileta. 24Alimwi kufumbwa muntu iwakakonzya kutuula cituuzyo cansiliva na camukuba wakaleta cituuzyo cakwe kuli-Jehova, Ayooyo iwakajisi zisamu zyamuunga zyakucitya milimo imwi aimwi wakazileta. 25-Abanakazi boonse ibakacenjede mumyoyo bakali kuluka, elyo ziluko zyabo bakazileta, masani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. 26Abanakazi boonse ibakayandisya ibakezi kuluka bakali kuluka boya bwampongo. 27-Abalo basilutwe bakaleta mabwe aaonukusi amabwe aakusyomaika muefodi amusani lyakaango, 28-amisamu yatununkilizyo, amafuta aamalampi, amafuta aakunana, atununkilizyo tubotu. 29-Boonse baalumi abanakazi, bana ba-Israyeli ibakayandisya mumyoyo yabo kuleta cintu cakugwasya milimo yoonse Jehova njaakalailila kucitwa kujanza lya-Musa, bakazileta camoyo woonse kuli-Jehova.

30-Lino Musa wakaambila bana ba-Israyeli kuti, Amubone! Jehova waita kuzina lyakwe Bezaleli mwana wa-Uri muzukulu wa-Huri, muntu wamusyobo wa-Juda. 31-Wamuzuzya muuya wa-Leza, busongo amaanu aluzibo lwamilimo yoonse, 32acite zintu zyeebeka zyangolida azyansiliva azyamukuba, 33agonkaule mabwe aakusyomaika, akubeza zisamu, akucita milimo yoonse yamisyobo misyobo. 34-Alimwi wamupa moyo wakwiisya bamwi, walo a-Aholiabu mwana wa-Ahisamaki muntu wamusyobo wa-Dani. 35-Wabazuzya busongo bwakucita milimo yoonse, milimo yabubezi, na milimo yakunyembanyemba, na milimo yakutunga masani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu, na milimo yakuluka. Balibwene kucita milimo yoonse akupanga zintu zyoonse.