Search form

Kulonga 35:1

Bamu mbubakaleta zipo zyakuyasya cikombelo

1Lino Musa wakayobolola imbungano yoonse yabana ba-Israyeli, wabaambila kuti, Ngaaya makani Jehova ngaakalailila kuti mucite,