Search form

Kulonga 35:2

2Mazuba aali musanu abumwi mubeleke milimo, pele buzuba bwamusanu aabili mbobuzuba busalalisya bwa-Sa bata, buzuba bwakulyokezya bwaJehova. Kufumbwa muntu uucita milimo mulimbubo ajayigwe.