Search form

Kulonga 35:21

21Nkabela muntu umwi aumwi, na moyo wakwe wakamubusya, alimwi miyeeyo yakwe yakamuzuminizya, wakeza kuletela Jehova cipaizyo cakubelesya milimo yatente lyambunganino amilimo yalyo yoonse azikobela zisalala.