Search form

Kulonga 35:22

22Kwakeza baalumi abanakazi, boonse ibakayandisya mumyoyo yabo, akuleta zisita atucoco anwenwe amakwaza azintu zyoonse zyangolida. Boonse bakatuula ingolida kuli-Jehova.