Search form

Kulonga 35:29

29Boonse baalumi abanakazi, bana ba-Israyeli ibakayandisya mumyoyo yabo kuleta cintu cakugwasya milimo yoonse Jehova njaakalailila kucitwa kujanza lya-Musa, bakazileta camoyo woonse kuli-Jehova.