Search form

Kulonga 36

1-Lino Bezaleli a-Aholiabu abantu boonse bacenjede, Jehova mbaakabikila busongo amaanu mumyoyo yabo kuti bazibe kucita milimo yoonse, babeleke milimo yacikombelo mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila­.

2-Elyo Musa wakaita Bezaleli a-Aholiabu abantu boonse bacenjede, Jehova mbaakabikila busongo mumyoyo yabo, kufumbwa muntu iwakabusigwa amoyo wakwe kuti azoobeleke milimo, 3-nkabela bakatambula kumaanza aa-Musa inkambilizyo yoonse bana ba-Israyeli njibakaleta kukubelesya milimo yacikombelo. Bakacili kuleta zipo cifumo cimwi acimwi, 4mane lumwi bantu bacenjede ibakali kucita milimo yoonse yacikombelo, balaleka umwi aumwi milimo yakwe njaakali kucita, beza, 5-baambila Musa kuti, Zintu nzibaleta bantu zyavula kwiinda mweelwe uuyandwa kukucita milimo Jehova njaakalailila. 6Mpawo Musa wakalailila, nkabela mulazyo wakatumwa kumalawo oonse wakuti, Kutabi mwaalumi naba mwanakazi uuleta limbi cituuzyo camilimo yacikombelo. Aboobo bantu bakalesegwa kuleta, 7nkaambo zintu nzibakaletede zyakazulila milimo yoonse akwiindilila,

Itente mbulyakacitwa

8-Lino bantu bacenjede boonse akati kabasimilimo bakacita itente, Bakalicitya zisitilizyo zili ikumi zyamasani aalukidwe kabotu, amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, zitungidwe bakerubi. 9Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tuli makumi obile amusanu atutatu, abwaamba bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tone, Zisitilizyo zyoonse zyakali amweelwe omwe uuelene. 10Nkabela zisitilizyo zyosanwe wakaziswanaanya cimwi acimwi kuceenzinyina, azyalo zisitilizyo zimwi zyosanwe wakaziswanaanya cimwi acimwi kuceenzinyina. 11Alimwi wakacita zyaanzikilo zyanyanzabili kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi citaanzi; akwalo kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi cabili wakacita mbubonya. 12-Wakacita zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo citaanzi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cacipanzi cabili, Zyaanzikilo zyakali kulungana cimwi acimwi kuceenzinyina. 13Alimwi wakacita zijatilizyo zyangolida zili makumi osanwe, zyakuswanaanya zisitilizyo cimwi acimwi kuceenzinyina aboobo itente lyakaba lyomwe.

14-Alimwi wakacita zisitilizyo zyaboya bwampongo zyakucita itente ipati lyakuvumbilizya itente lyabukalo. Zisitilizyo nzyaakacita zyakali ikumi acimwi. 15Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tuli makumi otatwe, abwaamba bwacisitilizyo bwakali tukokola tone, Zisitilizyo zyoonse zili ikumi acimwi zyakaleelene. 16Nkabela wakaswanaanya zisitilizyo zyosanwe zilike, azisitilizyo zili musanu acimwi azilike. 17Alimwi wakacita zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi citaanzi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi cabili. 18Nkabela wakacita zijatilizyo zyamukuba zili makumi osanwe zyakuswanaanya itente kuti libe lyomwe. 19-Alimwi wakacitila itente cakuvumbya camatobo aabagutu aasalazidwe acakuvumba cazipaya kujulu.

20-Elyo wakacitila cikombelo minsende yamuunga. 21Bulamfu bwamunsende umwi bwakali tukokola tuli ikumi, abwaamba bwamunsende bwakali kakokola komwe acisela. 22Munsende umwi aumwi kaujisi ziswanizizyo zyobile kuti iswanaane umwi aumwi kumweenzinyina, Mbuboobo mbwaakacita minsende yoonse yacikombelo. 23Aminsende yacikombelo njaakacita njeeyi: minsende iili makumi obile kulubazu lwakumusanza, 24alimwi kunsi lyaminsende eyo iili makumi obile waka panga zikazikilo zyansiliva zili makumi one, nkokuti zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi aziswanizizyo zyawo zyobile. 25Akwalo kulubazu lwabili lwacikombelo, lubazu lwakunyika, wakacita minsende iili makumi obile, 26azikazikilo zyayo zyansiliva, zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi. 27Akusule lyacikombelo kumbo wakacita minsende iili musanu aumwi, 28alimwi kuzyooko zyacikombelo kusule wakacita minsende yobile. 29-Yakalaanzeene ansi, pele kujulu yakaliswaneene kuncoko intaanzi. Mbwaakacita yoonse yobile kuzyooko zyobile. 30Minsende yakali musanu aitatu azikazikilo zyayo zyansiliva, nkokuti zikazikilo zili ikumi amusanu acimwi, zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi,

31-Alimwi wakacita minkulu yamuunga: minkulu yosanwe yaminsende yakulubazu lumwi lwacikombelo, 32aminkulu yosanwe yaminsende yakulubazu lwabili, aminkulu yosanwe yaminsende yakusule lyacikombelo kumbo. 33Amunkulu waakati wakaucita kuti usike kumpela zyoonse zyobile akatikati kaminsende. 34Lino wakaziluluzya minsende ingolida akwiicitila incoko zyangolida zyakujatya minkulu. Ayalo minkulu wakaiziluluzya ingolida.

35-Alimwi wakacita cisitilizyo. Cakacitwa amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. Wakacicita azikozyano zyabakerubi. 36Alimwi wakacicitila misumpululu yone yamuunga akwiiziluluzya ingolida, Manembe aayo akali aangolida, alimwi wakaifulila zikazikilo zyone zyansiliva. 37-Nkabela wakacita civumbyo kumulyango watente. Cakatungwa amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu; 38-amisumpululu yaco amanembe aayo. Mitwe yayo azijatyo zyayo zyakali zyangolida, pele zikazikilo zyayo zyosanwe zyakali zyamukuba.