Search form

Kulonga 36:12

12Wakacita zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo citaanzi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo cacipanzi cabili, Zyaanzikilo zyakali kulungana cimwi acimwi kuceenzinyina.