Search form

Kulonga 36:13

13Alimwi wakacita zijatilizyo zyangolida zili makumi osanwe, zyakuswanaanya zisitilizyo cimwi acimwi kuceenzinyina aboobo itente lyakaba lyomwe.