Search form

Kulonga 36:15

15Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tuli makumi otatwe, abwaamba bwacisitilizyo bwakali tukokola tone, Zisitilizyo zyoonse zili ikumi acimwi zyakaleelene.