Search form

Kulonga 36:17

17Alimwi wakacita zyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi citaanzi, azyaanzikilo zili makumi osanwe kumoombe wacisitilizyo caanze cacipanzi cabili.