Search form

Kulonga 36:2

2Elyo Musa wakaita Bezaleli a-Aholiabu abantu boonse bacenjede, Jehova mbaakabikila busongo mumyoyo yabo, kufumbwa muntu iwakabusigwa amoyo wakwe kuti azoobeleke milimo,