Search form

Kulonga 36:24

24alimwi kunsi lyaminsende eyo iili makumi obile waka panga zikazikilo zyansiliva zili makumi one, nkokuti zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi aziswanizizyo zyawo zyobile.