Search form

Kulonga 36:3

3nkabela bakatambula kumaanza aa-Musa inkambilizyo yoonse bana ba-Israyeli njibakaleta kukubelesya milimo yacikombelo. Bakacili kuleta zipo cifumo cimwi acimwi,