Search form

Kulonga 36:30

30Minsende yakali musanu aitatu azikazikilo zyayo zyansiliva, nkokuti zikazikilo zili ikumi amusanu acimwi, zikazikilo zyobile kunsi lyamunsende umwi aumwi,