Search form

Kulonga 36:36

36Alimwi wakacicitila misumpululu yone yamuunga akwiiziluluzya ingolida, Manembe aayo akali aangolida, alimwi wakaifulila zikazikilo zyone zyansiliva.