Search form

Kulonga 36:6

6Mpawo Musa wakalailila, nkabela mulazyo wakatumwa kumalawo oonse wakuti, Kutabi mwaalumi naba mwanakazi uuleta limbi cituuzyo camilimo yacikombelo. Aboobo bantu bakalesegwa kuleta,