Search form

Kulonga 36:8

Itente mbulyakacitwa

8Lino bantu bacenjede boonse akati kabasimilimo bakacita itente, Bakalicitya zisitilizyo zili ikumi zyamasani aalukidwe kabotu, amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu, zitungidwe bakerubi.