Search form

Kulonga 36:9

9Bulamfu bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tuli makumi obile amusanu atutatu, abwaamba bwacisitilizyo cimwi acimwi bwakali tukokola tone, Zisitilizyo zyoonse zyakali amweelwe omwe uuelene.