Search form

Kulonga 37:17

17Acalo ciimikilo camalampi wakacifuzya ingolida iisalala. Matako aaco amubili waco kaali acifulamubisi; inkomeki zyaco atunkuli twaco amalubaluba aaco zyoonse zyakajatilila mulincico.