Search form

Kulonga 37:3

3Lino wakalifulila incoko zyone zyangolida amabazu aalyo one: incoko zyobile kulubazu lumwi, ancoko zyobile kulubazu alumwi.