Search form

Kulonga 38:10

10Misumpululu yazyo yakuli makumi obile, azikazikilo zyazyo zyakali makumi obile; zyoonse zyakalicitidwe amukuba, pele nembe zyamisumpululu aminkulu yayo zyakalicitidwe ansiliva.