Search form

Kulonga 38:11

11Akwalo kulubazu lwakunyika kakuli tukokola tuli mwanda. Misumpululu yazyo yakali makumi obile, azikazikilo zyazyo zyakali makumi obile. Zyakali zyamukuba, pele nembe zyamisumpululu aminkulu yayo zyakali zyansiliva.