Search form

Kulonga 38:14

14Kuntu kulengelela masani kulubazu lumwi lwamulyango kakuli abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu, Oko misumpululu yakali yotatwe, azikazikilo zyakali zyotatwe.