Search form

Kulonga 38:15

15Akwalo kuntu kulengelela masani kulubazu lwabili lwamulyango kakuli abulamfu bwatukokola tuli ikumi amusanu, Misumpululu yakali yotatwe, azikazikilo zyakali zyotatwe.