Search form

Kulonga 38:18

18Nkabela cisitilizyo camulyango walubuwa cakalitungidwe amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. Bulamfu bwaco bwakali tukokola tuli makumi obile, abwaamba bwaco, nkokuti bwiime bwaco, bwakali tukokola tosanwe.