Search form

Kulonga 38:21

21Ngooyu mweelwe wazintu zyatente, nkokuti itente lyambunganino, izyakabalwa kukulailila kwa-Musa, zibe zyamilimo yaba-Levi ibakali mumaanza aa-Itamara mwana wa-Aroni mupaizi.