Search form

Kulonga 38:24

24Ingolida yoonse iyakabelesegwa mumilimo yakuyaka cikombelo, ingolida yamulumbo, yakali matalenta aali makumi obile amusanu aane amasyekeli aali myanda iili musanu aibili amakumi otatwe, mbubonya mbuli isyekeli lyacikombelo.