Search form

Kulonga 38:26

26Muntu umwi aumwi wakaliya beka (nkokuti cisela casyekeli, mbubonya mbuli isyekeli lyacikombelo), Mbubakacita boonse buyo ibakalembedwe, ibakali amyaka iili makumi obile na kusotoka, bantu bali zyuulu zili myanda iili musanu aumwi azyuulu zyotatwe amyanda yosanwe amakumi osanwe: