Search form

Kulonga 38:27

27Ayo matalenta aansiliva aali mwanda akali aakufuzya zikazikilo zyacikombelo azikazikilo zyacisitilizyo. Zikazikilo zili mwanda zyakafulidwe amatalenta aali mwanda, nkokuti italenta lyomwe kucikazikilo cimwi acimwi.