Search form

Kulonga 38:28

28Alimwi masyekeli aali cuulu amyanda iili musanu aibili amakumi aali musanu aabili amusanu, ngengao ngaakabelesya kukufulila misumpululu inembe akukuziluluzya mitwe yayo akukwiicitila minkulu.